Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Przedszkole nr 5 w Skierniewicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Daty publikacji i aktualizacji

  • Data publikacji strony internetowej: 2009-03-05.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-08.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Strona zawiera mapę dojazdu - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo - scany.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

  • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-05-31.
  • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2024-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

  • osoba kontaktowa - Teresa Agnieszka Sobolewska,
  • adres e-mail - p5skierniewice@wikom.pl,
  • numer telefonu - 46 833 - 25 - 67,
  • adres do korespondencji - Przedszkole nr 5, ul. Czysta 38, 96-100 Skierniewice.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek przedszkola na ul. Czystej

Przedszkole jest w budynku wolnostojącym dwukondygnacyjnym. Dojazd jest możliwy bezpośrednio do przedszkola. Miejsca parkingowe są umiejscowione prostopadle do jezdni. Nie ma wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Aby wejść do budynku należy pokonać 1 furtkę, kilkumetrowy chodnik prowadzący do drzwi wejściowych. Należy pokonać 3 stopnie schodów i ok 1 metrowy podest. Drzwi otwiera się ręcznie. Domofon znajduje się na wysokości 1,2 m. Wewnętrzny korytarzyk prowadzi do drzwi wejściowych do hollu, gdzie mieści się szatnia dla dzieci. Na parterze są 2 sale dydaktyczne dla dzieci młodszych i łazienki nieprzystosowane dla niepełnosprawnych. Na piętro chodzi się po schodach - w budynku brak windy. Na pietrze są 3 sale dydaktyczne i łazienki dla dzieci oraz łazienka dla personelu - brak dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Na parterze także łazienka dla personelu bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych.

Pomieszczenia przedszkola na ul. Domarasiewicza.

Przedszkole mieści się na parterze i I piętrze w bloku mieszkalnym ogólnodostępnym. Do głównego wejścia do budynku prowadzą cztery schodki. Na piętro trzeba wejść po schodach klatki schodowej. Na obu kondygnacjach wewnętrznie jest korytarz, z którego prowadzą wejścia do poszczególnych sal. Na parterze są pomieszczenia grupy najmłodszej. Na piętrze są sale dwóch grup starszych. Na każdej kondygnacji jest toaleta dla dzieci i personelu bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego w przedszkolu lub online.

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.

 

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych