Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

O promocji zdrowia szczegółowo

Co to jest promocja zdrowia?

Edukacja zdrowotna – proces, w którym ludzie uczą się, jak dbać o zdrowie własne i innych ludzi. Proces ten trwa całe życie (w różnych jego okresach zmieniają się warunki życia, potrzeby i stan zdrowia ludzi), a szczególnie ważny jest w dzieciństwie i młodości. Edukacja zdrowotna dotyczy ludzi zdrowych i chorych. Celem jej jest nie tylko uzyskanie przez człowieka odpowiedniej wiedzy, ale przede wszystkim ukształtowanie właściwych przekonań i postaw wobec zdrowia, prozdrowotnego stylu życia, umiejętności dbania o zdrowie fizyczne i psychospołeczne.

Dbałość o zdrowie – element troski o siebie. W kontekście promocji zdrowia przyjmuje się, że dbałość o zdrowie własne i innych ludzi powinna obejmować trzy rodzaje działań:

1) praktykowanie w codziennym życiu prozdrowotnego stylu życia (zespołu zachowań sprzyjających zdrowiu);

2) eliminowanie zachowań ryzykownych dla zdrowia;

3) tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu  w środowisku życia, pracy, nauki, odpoczynku.

Promocja zdrowia – obszar działań na rzecz umacniania zdrowia jednostek i społeczności. Zgodnie  z definicją WHO (1998) jest to proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi ich zdrowie w celu jego poprawy. Promocja zdrowia jest ukierunkowana na systemy społeczne (jest nim również szkoła czy przedszkole) i zachęcanie w nich ludzi, aby podejmowali wspólnie działania mające na celu:

1) zmiany stylu życia w kierunku prozdrowotnym ludzi (jednostek),

2) tworzenie sprzyjającego zdrowiu środowiska fizycznego i społecznego w miejscu ich życia, pracy, nauki, wypoczynku.

Działania w promocji zdrowia koncentrują się na zdrowiu (nie na chorobach) i zwiększaniu jego potencjału (wzmacnianiu). Jest to droga do poprawy jakości życia – sprawnego funkcjonowania w różnych jego sferach, większej wydajności w pracy, satysfakcji z życia, opóźnienia starzenia się i złagodzenia jego negatywnych skutków. Specyficzne dla promocji zdrowia podejścia to: podejście siedliskowe, od ludzi do problemu, uczestnictwo ludzi.

Promocja Zdrowia w przedszkolu – to proces umożliwiający społeczności przedszkolnej zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem i jego poprawę. Najbliższe tej definicji jest nieco zmodyfikowane znane hasło: Nasze zdrowie w naszych rękach. Oznacza ono, że ludzie ( pracownicy, rodzice i dzieci) mogą i powinni podejmować działania w zakresie zapobiegania chorobom oraz poprawy i wzmacniania swojego zdrowia.

Promocja zdrowia w miejscu pracy – program wykorzystujący podejście siedliskowe realizowany   od 1996 r. w Polsce i 27 krajach należących do Europejskiej Sieci Promocja Zdrowia w Miejscu Pracy (The European Network for Workplace Health Promotion). Wizja sieci to „Zdrowi pracownicy w zdrowej organizacji”. Promocja zdrowia w miejscu pracy podejmowana jest po to, aby pracownicy dobrze czuli się w swoim miejscu pracy, mniej chorowali, bardziej dbali o swoje zdrowie, lepiej funkcjonowali w życiu zawodowym i codziennym, angażowali się w rozwój firmy, dzięki czemu może ona dobrze realizować swoje zadania, także ekonomiczne. Działania w ramach promocji zdrowia w miejscu pracy wykraczają poza obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony zdrowia pracowników i bezpieczeństwa i higieny pracy, nie ograniczają się do eliminowania zagrożeń w miejscu pracy. Kluczową zasadą promocji zdrowia w miejscu pracy jest traktowanie pracowników jako podmiotu oddziaływań, aktywnych partnerów  w planowaniu, realizacji i ewaluacji działań ukierunkowanych na sprzyjające zdrowiu zmiany  w środowisku pracy i stylach życia pracowników (więcej informacji na stronie Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy: www.promocjazdrowiawpracy.pl). Szkoła i przedszkole to miejsce pracy dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych i działania w zakresie promocji zdrowia powinny dotyczyć także ich.

Przedszkole jako siedlisko dla działań w zakresie promocji zdrowia

Przedszkole jest siedliskiem, systemem społecznym, w którym żyje i realizuje swoje różne zadania (rozwojowe, zawodowe, rodzicielskie, opiekuńcze) społeczność przedszkola. Społeczność tę tworzą wszyscy pracownicy przedszkola, dzieci i ich rodzice. W przedszkolu – środowisku opieki, edukacji i pracy – istnieje wiele czynników, które mogą oddziaływać pozytywnie lub negatywnie na zdrowie i samopoczucie wszystkich członków jego społeczności.

W przedszkolu promującym zdrowie należy wzmacniać typowe dla tego typu placówki, korzystne dla zdrowia i dobrego samopoczucia pracowników i dzieci, warunki środowiska fizycznego i społecznego oraz identyfikować i eliminować pojawiające się nieprawidłowości.

Definicja przedszkola promującego zdrowie

Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców dzieci),podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

Standardy przedszkola promującego zdrowie

Przedszkole promujące zdrowie realizuje zadania określone w obowiązujących aktach prawnych   i w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a ponadto spełnia warunki określone   w czterech standardach PPZ.

Standardy przedszkola promującego zdrowie

 1. Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji długofalowych, zaplanowanych działań dla wzmacniania zdrowia dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
 2. Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
 3. Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im warunki do praktykowania   w co­dziennym życiu zachowań prozdrowotnych.
 4. Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców dzieci   w zakresie dbałości o zdrowie oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.
 5. Kluczowe wartości i filary przedszkola promującego zdrowie

W utworzonej w 2007 r. sieci Szkoły dla Zdrowia w Europie, kontynuującej działania Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, przyjęto kluczowe wartości i filary takich szkół. Stanowią one podstawę do wdrażania programu SzPZ w krajach należących do tej sieci. Niżej wymieniono te wartości i filary, dostosowując je do specyfiki i potrzeb PPZ.

Kluczowe wartości przedszkola promującego zdrowie

Równość. PPZ dąży do zapewnienia wszystkim równego dostępu do edukacji i zdrowia, co może w dłuższej perspektywie wpłynąć na zmniejszenie nierówności w zdrowiu oraz na jakość i możliwość uczenia się przez całe życie.

Ciągłość i kontynuacja działań. W PPZ efekty edukacyjne i zdrowotne odnoszące się do dzieci i pracowników można osiągnąć dopiero po kilku latach.

Włączanie. W PPZ każdy czuje się obdarzany zaufaniem i szanowany, dobre są relacje między pracownikami, dziećmi, rodzicami dzieci i społecznością lokalną.

Upodmiotowienie i rozwijanie kompetencji do działania. PPZ umożliwia pracownikom i rodzicom dzieci aktywny udział w ustalaniu celów i działaniach dla ich osiągnięcia; zachęca się dzieci do aktywności, pyta ich o zdanie.

 Demokracja.

Podstawą działań w PPZ są wartości demokratyczne, przestrzegane są zasady respektowania praw i brania odpowiedzialności.

Filary przedszkola promującego zdrowie:

 • Całościowe podejście do zdrowia w przedszkolu. Zakłada ono istnienie spójności między polityką przedszkola a codzienną praktyką i uwzględnia:
 • Uczestnictwo. Podstawowym warunkiem skuteczności działań w PPZ jest uczestnictwo i zaangażowanie pracowników i rodziców dzieci, dzięki czemu rozwija się ich poczucie współtworzenia.

Jakość przedszkola.

Tworzenie PPZ wspiera osiąganie przez przedszkole jego celów edukacyjnych i społecznych oraz jak najlepszych wyników. Zdrowe dzieci lepiej się rozwijają i uczą, zdrowi pracownicy lepiej pracują i mają większą satysfakcję z pracy.

Dowody:

 • PPZ wykorzystuje informacje na temat wyników badań wskazujących na skuteczne podejścia i praktykę promocji zdrowia w przedszkolu w odniesieniu do zagadnień związanych ze zdrowiem (np. zdrowie psychiczne, żywienie, aktywność fizyczna) i całościowym podejściem do zdrowia w przedszkolu.
 • tworzenie w przedszkolu polityki na rzecz zdrowia dzieci i pracowników,
 • prowadzenie edukacji zdrowotnej dzieci i ich rodziców oraz pracowników,
 • branie pod uwagę tego, jak dzieci i pracownicy rozumieją zdrowie i dobre samopoczucie,
 • tworzenie w przedszkolu środowiska fizycznego i społecznego sprzyjającego zdrowiu dzieci i pracowników,
 • rozwijanie umiejętności życiowych dzieci i pracowników,
 • budowanie skutecznych związków między przedszkolem i innymi przedszkolami i szkołami w jego otoczeniu oraz społecznością lokalną.

Przedszkole a społeczność lokalna.

PPZ angażuje się w życie społeczności lokalnej, działa na rzecz wzmocnienia kapitału społecznego i świadomości zdrowotnej jej członków.